Duplikaty | Topolówka

Duplikaty

Dyrekcja III Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku informuje, że w przypadku utraty lub zniszczenia oryginału:

  • legitymacji szkolnej,
  • świadectwa dojrzałości (dot. starej matury),
  • świadectwa ukończenia liceum ogólnokształcącego,

w celu uzyskania duplikatu w/w dokumentów należy:

  1. Dokonać wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego 26 zł lub za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej 9 zł, na rachunek bankowy III LO:
    PKO SA 35 1240 1268 1111 0010 3850 3718
    zamieszczając na dowodzie wpłaty informację o tym, jakiego dokumentu dotyczy opłata.
  2. Zwrócić się pisemnie do dyrektora III LO z wnioskiem o wydanie duplikatu wyłącznie na zamieszczonym formularzu, dołączając do wniosku potwierdzenie dowodu wpłaty.

Jednocześnie informujemy, że z chwilą wydania duplikatu, traci ważność oryginał dokumentu. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału, należy zwrócić go do III LO
w Gdańsku.