Zakres materiału z j. polskiego | Topolówka

Zakres materiału z j. polskiego


 

Zakres materiału z j. polskiego na egzamin wstępny do klasy II IB
w roku szkolnym 2014/2015

 

Egzamin pisemny: wtorek 23.06.2015, godz. 12.00, czas trwania: 90 minut

Liczba punktów do uzyskania: 40 pkt.

Egzamin odbędzie się w formie pisemnej – testu z rozumienia tekstów literackich (niekoniecznie wymienionych na liście, mogą to być również teksty kontekstowe, np. współczesne liryki czy fragmenty prozy nawiązujące do poniższych utworów ).

Egzamin sprawdza umiejętności w zakresie:

 1. poprawnego, jasnego i logicznego wypowiadania się na piśmie ze świadomością celu i funkcji stosowanych środków językowych oraz kompozycji wypowiedzi,
 2. czytania i rozumienia dzieł literackich,
 3. wykorzystania i zastosowania w analizie i interpretacji utworów literackich nabytej wiedzy: o kulturze, budowie i historii języka, poetyce, historii literatury,
 4. wyrażania samodzielnych, uargumentowanych opinii,
 5. zainteresowania problemami etycznymi, egzystencjalnymi, kulturowymi.

 

OBOWIĄZUJĄCY PROGRAM

LITERATURA PIĘKNA

 1. Jan Parandowski Mitologia (wybór),
 2. Homer Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty),
 3. Sofokles Król Edyp,
 4. Horacy wybór pieśni (np. Exegi monumentum…),
 5. Biblia: Stary i Nowy Testament (wybór: fragmenty z Księgi Rodzaju, z Księgi Hioba, wybrane psalmy z Księgi Psalmów, wybrane przypowieści ewangeliczne, wybrane fragmenty z Apokalipsy św. Jana),
 6. Bogurodzica,
 7. Lament świętokrzyski,
 8. Pieśń o Rolandzie,
 9. Legenda o św. Aleksym,
 10. Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty),
 11. Jan Kochanowski Fraszki (wybór), Pieśni (wybór), Treny (wybór),
 12. William Shakespeare Makbet.

NAUKA O JĘZYKU

 • Komunikacja językowa. Sytuacja komunikacyjna: nadawca, odbiorca, język (kod), komunikat, kontakt między nadawcą a odbiorcą;
 • Funkcje tekstów językowych: komunikatywna, informatywna, ekspresywna, impresywna, poetycka, fatyczna, magiczna, stanowiąca;
 • Norma i zwyczaj językowy, błąd i poprawność językowa;
 • Kryteria poprawności językowej, zwyczaju społecznego, zgodność z systemem językowym;
 • Słownictwo o ograniczonym zasięgu, specjalistyczne, środowiskowe, regionalne;
 • Słownictwo nacechowane chronologicznie: archaizmy i neologizmy;
 • Synonimy, antonimy, homonimy;
 • Wyrazy nacechowane ujemnie lub dodatnio;
 • Związki frazeologiczne: typy, poprawność.

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Stosowanie słownictwa i składni typowej dla języka polskiego. Posługiwanie się wyrazami trudnymi, terminami, wyrazami abstrakcyjnymi i wieloznacznymi. Uzasadnione posługiwanie się wyrazami obcymi. Definiowanie wyrazów. Posługiwanie się synonimami o różnych odcieniach znaczeniowych i ekspresyjnych. Stosowanie związków frazeologicznych nacechowanych. Formy wypowiedzi: rozprawka, opowiadanie, charakterystyka, opis, reportaż, streszczenie, notatka. Kompozycja tekstu. Sztuka cytowania. Graficzny układ tekstu. Praca nad kulturą wypowiedzi.

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE: LITERATURY, TEORII LITERATURY, KULTURY

Umiejętności gromadzenia, porządkowania i wykorzystywania wiedzy o literaturze poznanych epok (antyku, średniowiecza, renesansu):

 • analiza i interpretacja dzieł literackich,
 • przyswojenie pojęć związanych z kulturą literacką poznanych epok oraz terminów z zakresu nauki o literaturze (synkretyzm rodzajów i gatunków literackich, tragizm, ironia, patos, fantastyka, sytuacja liryczna, świat przedstawiony, dialog, monolog, dygresja, formy narracji, wiersz średniowieczny, sylabotoniczny, sylabiczny, toniczny i wolny),
 • rozpoznawanie gatunków literackich (sonet, epopeja, nowela, opowiadanie, powieść, felieton, artykuł, mit, tragedia, pieśń, przypowieść, hymn, komedia, list, kronika, fraszka, tren, kazanie, bajka, pamiętnik).

Umiejętność ustalania kontekstu dzieł literackich:

 • określanie związku literatury z prądami umysłowymi epok,
 • dostrzeganie uwarunkowań społecznych i narodowych literatury,
 • dostrzeganie obecności tradycji wcześniejszych epok w dziejach narodu i literaturze.

Umiejętność wartościowania i uzasadniania oceny poznanych dzieł literackich, teatralnych i filmowych:

 • dostrzeganie swoistych wartości dzieł literackich, teatralnych i filmowych (np. konstrukcyjnych, emotywnych, obrazowych, poznawczych, postulatywnych oraz oryginalności utworów),
 • rozumienie i próba ocen sylwetki psychicznej bohaterów i konfliktów moralnych, politycznych i społecznych w utworach literackich, scenicznych i filmowych,
 • dostrzeganie znaczenia literatury poznanych epok dla historii i kultury.