Komunikaty | Topolówka

Komunikaty


Komunikat 4

Uczniowie klas pierwszych i drugich, rodzice, nauczyciele !

UCZNIOWIE U KTÓRYCH WE WCZEŚNIEJSZYCH ETAPACH EDUKACYJNYCH STWIERDZONO DYSLEKSJĘ ROZWOJOWĄ /DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA, DYSKALKULIA / POWINIENI SPRAWDZIĆ U PEDAGODA WAŻNOŚĆ SWOJEJ OPINII W KONTEKŚCIE PRZEPISÓW MATURALNYCH

Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta na podstawie opinii publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej spełniającej warunki.

W/w dostosowanie dotyczy innych niepełnosprawności oraz jednostek chorobowych, które muszą być potwierdzone orzeczeniem poradni lub zaświadczeniem lekarskim.

Podstawa prawna

•  § 55 Rozporządzenia MENiS z dnia 7. 09. 2004 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów szkołach publicznych / Dz. U. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami /

•  Komunikat dyrektora CKE.

Badanie uczniowie wykonują w PPP Nr 1.

Adres:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA Nr 1

Ul. OBYWATELSKA 1
80-259 GDAŃSK
TEL. 341-87-58

PORADNIA CZYNNA: OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARKU W GODZINACH OD 8.00 – 18.00,
W PIĄTEK 8.00 – 15.00

Po wykonaniu badania i sporządzeniu przez poradnię opinii uczeń zobowiązany jest:
DOSTARCZYĆ KSEROKOPIĘ OPINII Z PORADNI DO PEDAGOGA.

Komunikat 3

Informacja dla maturzystów, rodziców, nauczycieli !

Uczniowie klas maturalnych posiadający dysfunkcje rozwojowe /dysgrafia, dysortografia, / lub inne niepełnosprawności, jednostki chorobowe, które są potwierdzone opinią, orzeczeniem oraz zaświadczeniem lekarskim do końca września br. mają obowiązek wypełnić wniosek u pedagoga w pokoju 44.

Podstawa prawna

•  § 55 Rozporządzenia MENiS z dnia 7. 09. 2004 zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów szkołach publicznych / Dz. U. Nr 256, poz. 2572 wraz z późniejszymi zmianami /

•  Komunikat dyrektora CKE.