Cele Parlamentu | Topolówka

Parlament Uczniowski


Cele Parlamentu

Główne i nadrzędne cele Parlamentu Uczniowskiego Topolówki określają pkt. 6. i 7. § 10 Statutu III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Dodatkowe kompetencje PU zostaną określone w powstającym właśnie regulaminie (warto dodać, że ów dokument będzie zgodny z zaleceniami Uchwały XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2010 r., w której uczestniczyło trzech uczniów naszej szkoły).

Statut III Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku im. Bohaterów Westerplatte
§ 10 – Samorząd Uczniowski:


6. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Liceum wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
– prawa do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
– prawa do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
– prawa do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
– prawa do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
– prawa do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Liceum;
– prawa do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.


7. Zadaniem Rady Uczniowskiej jest:
– reprezentowanie Samorządu Uczniowskiego przed władzami szkolnymi;
– opiniowanie pracy nauczycieli;
– dbanie o przestrzeganie i realizację praw i obowiązków uczniowskich określonych w Statucie (zarówno przez uczniów jak i nauczycieli) oraz łagodzenie ewentualnych napięć i konfliktów wynikających z procesu dydaktyczno – wychowawczego;
-organizowanie imprez i zajęć pozalekcyjnych o charakterze rozrywkowym i sportowym(…).