Pomoc psychologiczno - pedagogiczna | Topolówka

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w roku szkolnym 2013/2014

Pomocą psychologiczno – pedagogiczną kieruje i koordynuje pedagog:

Maria Narożna naroznam@wp.pl

Tel. 583410671 wew. 34

Codziennie od 7 do 12.00 lub czasie indywidualnie ustalonym z rodzicami.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

(Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r.)

 

1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów wynikających w szczególności:

a. z niepełnosprawności

b. z niedostosowania społecznego

c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym

d. ze szczególnych uzdolnień

e. ze specyficznych trudności w uczeniu się

f. z zaburzeń komunikacji językowej

g. z choroby przewlekłej

h. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

i. z niepowodzeń edukacyjnych

j. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, oraz sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi.

k. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

l. z orzeczonym nauczaniem indywidualnym lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły we współpracy z pedagogiem, wychowawcami i nauczycielami.

5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają uczniom pedagog, wychowawca, nauczyciele przedmiotowi.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a. rodziców,

b. ucznia,

c. wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem,

d. pedagoga

e. poradni psychologiczno – pedagogicznej.

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

a. rodzicami uczniów,

b. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

c. placówkami doskonalenia nauczycieli,

d. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

2. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

1. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia – dla uczniów szczególnie uzdolnionych, liczba uczestników – do 8,
 2. zajęć dydaktyczno – wyrównawczych – dla uczniów mających trudności w nauce, liczba uczestników- do 8,
 3. zajęć rozwijających uzdolnienia i kompetencje społeczne
 4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 5. zajęć specjalistycznych: warsztatów, prelekcji, wykładów, projektów, przedsięwzięć
 6. zajęć o charakterze terapeutycznym wspierających rozwój osobisty ucznia
 7. porad i konsultacji.
 8. porad zawodowych

 

3. Do zadań dyrektora należy:

 

 1. powołanie zespołu dla ucznia , niezwłocznie po otrzymaniu odpowiednio:
  • orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego,
  • opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej,
  • informacji od pedagoga, nauczyciela lub wychowawcy o tym, że uczeń potrzebuje pomocy.
 1. powołanie koordynatora zespołu tj. pedagoga, wychowawcę, lub nauczyciela
 2. ustalenie dla ucznia na podstawie zaleceń zespołu form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiaru godzin,
 3. podejmowanie decyzji o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na wniosek rodziców lub nauczyciela realizującego daną formę pomocy,
 4. dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielonej uczniowi.

2. Do zadań wychowawców i nauczycieli

 1. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom na poziomie podstawowym,
 2. prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
 3. prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów z problemami oraz szczególnie uzdolnionych we współpracy z pedagogiem
 4. niezwłoczne informowanie dyrektora o konieczności objęcia specjalistyczną pomocą psychologiczno – pedagogiczną ucznia w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub sytuacyjne wymaga takiej pomocy,
 5. dostosowanie programu nauczania, wymagań, kryteriów i formy oceniania oraz metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia,
 6. realizowanie ustaleń zespołu pomocowego
 7. informowanie rodziców ucznia o formach i sposobach proponowanej pomocy.

3. Do zadań pedagoga należy:

 1. prowadzenie badań oraz postępowań diagnostycznych, dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 2. sporządzanie opinii o uczniach, którzy wymagają wysokospecjalistycznej opieki pozaszkolnej oraz kierowanie do instytucji pozaszkolnych
 3. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania w ramach realizacji programów profilaktycznych
 4. organizowanie i monitorowanie przebiegu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w porozumieniu z dyrektorem
 5. prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
 6. realizacja różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej (program profilaktyki) oraz wspieranie rozwoju osobistego w środowisku szkolnym poszczególnych uczniów,
 7. wnioskowanie do poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym specjalistycznej o udział w spotkaniach zespołu jej przedstawicieli
 8. prowadzenie terapii indywidualnej.

 

 

4. Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

1.Dyrektor na podstawie zarządzenia powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia.

2. W skład zespołu wchodzą nauczyciele, pedagog oraz wychowawca

3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę zaistniałych potrzeb.

4. Do zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów należy:

 1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia.
 2. określenie zaleconych form, sposobu i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 3. realizacja programu oraz działań wspierających rozwój ucznia.